امروز : 03 اسفند 1402
سوالات متداول
فلسفه به وجود آمدن این واحد چیست و در چه سالی تاسیس گردید؟

این واحد بمنظور توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش دانش با استفاده از توانایی های بالقوه بیمارستانها و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران با مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بهمن ماه سال 95 راه اندازی شده است .

اهداف و دورنمای این واحد چیست؟

توانمندسازی نیروهای پژوهشگر اعم از هیئت علمی و دستیاران ودانشجویان پزشکی

توسعه پژوهشهای بالینی و فعال کردن تعداد بیشتری از اعضای هیئت علمی

نظارت و پایش طرحهای تحقیقاتی و پیگیری تا چاپ مقاله

هدایت پایان نامه ها در جهت اولویت های پژوهشی

تلاش در جهت تبدیل پایان نامه های دستیاری به مقاله